常见易读错的字知识清单(容易读错的字正确的读音)

A

旧曾谙ān 埯ǎn豆 苯胺àn

B

同胞bāo 褒bāo贬 蓓蕾bèilěi 匕bǐ首 鄙bǐ视 庇bì护 贲bēn门 刚愎bì自用 针砭biān 婢bì女 髟biāo 逋bū逃 埠bù头 练习簿bù

C

粗糙cāo 嘈cáo杂 岑cén参 阐chǎn述 羼chàn水 伥chānɡ佯 风驰电掣chè 瞠chēnɡ目结舌 惩chénɡ罚 逞chěnɡ能 嗤chī之以鼻 奢侈chǐ 豆豉chǐ 怵chù目惊心 相形见绌chù 罢黜chù 捯饬dáochì 炽chì热 忧心忡忡chōnɡ 田畴chóu 踌chóu躇 昳yì丽命运多舛chuǎn 悲怆chuànɡ 舂chōnɡ米 瑕疵cī 恩赐cì 淙淙cónɡ 篡cuàn夺 荟萃cuì 皴cūn法 思忖cǔn

D

耷dā拉 呆dāi板 懈怠dài 百战不殆dài 虎视眈眈dān 耽dān误 殚dān 精竭虑 菡萏dàn 啖dàn 肆无忌惮dàn 跌宕dànɡ 档dànɡ案 河堤dī 籴dí米 诋dǐ毁 抵dǐ制 真谛dì 缔dì 结 搞掂diān 玷diàn污 粜tiào米 喋dié喋不休 通牒dié 恫dònɡ吓 渎dú职 案牍dú 穷兵黩dú武 笃dǔ信 兑duì换 趸dǔn交 遁dùn逃 咄duō咄逼人

F

敷fū衍 涪fú陵 頫fǔ 釜fǔ底抽薪 作茧自缚fù 馥fù郁

G

旮旯ɡālá 言简意赅ɡāi 亘ɡèn古 诟病ɡòu 污垢ɡòu 蛊ɡǔ惑 桎梏zhìɡù 粗犷ɡuǎnɡ 皈ɡuī依

H

酣hān畅 邯hán郸学步 剽piāohàn悍 弹劾 hé 隔阂 hé 阖 hé家团圆 雪里蕻 hónɡ 内讧 hònɡ 邂逅xièhòu 鹄hú立 怙hù恶不悛quān 桦huà树 脚踝huái 桓huán公 寰huán球 浣huàn熊 豢huàn养 鲩huàn鱼 膏肓huānɡ 惶huánɡ恐 遑huánɡ论 诙huī谐 麾huī下 讳huì莫如深 教诲huì 晦huì暗 污秽huì 鸟喙huì 诨hùn号

J

木屐 jī 畸jī形 跻jī身 齑jī粉 羁jī绊 即jí便 荆棘jí 脊jǐ 梁 嫉jí贤妒能 伎jì俩 偈jì语 觊觎jìyú 雨霁jì 歼jiān灭 草菅jiān 人命 信笺jiān 犍牛jiān 缄jiān默 蚕茧jiǎn眼睑jiǎn 谏jiàn言 鉴jiàn往知来 僭jiàn越 豇jiānɡ豆 缰jiānɡ绳 绛jiànɡ红 矫jiǎo揉造作 比较jiào 发酵jiào 皆jiē大欢喜 嗟jiē来之食 孑jié然一身 桀jié 骜不驯竭jié泽而渔 桔jié梗 浸jìn透 茎jīnɡ 叶 泾jīnɡ渭分明 菁jīnɡ华 旌jīnɡ 旗 粳jīnɡ 米 兢jīnɡ 兢业业 针灸jiǔ 咎jiù由自取 内疚jiù 马厩jiù 狙jū击 掬jū诚相告 杀一儆jǐnɡ百 痉jìnɡ挛 婧jìnɡ 窘jiǒnɡ迫 抓阄jiū儿 唐雎jū 咀jǔ嚼 矩jǔ形 踽jǔ踽独行 前倨jù后恭 娟juān秀 虎踞jù龙盘 涓juān涓细流 镌juān刻 倦juàn怠 诀jué窍 抉jué择 崛jué起 谲jué诈 攫jué取 皲jūn裂

k

勘 kān测 同仇敌忾kài 神龛kān 侃kǎn侃而谈 鸟瞰kàn 亢kànɡ奋 伉kànɡ 俪 犒kào赏 窠kē臼 恪kè尽职守 溘kè然 市侩kuài 脍kuài炙人口 匡kuānɡ扶正义 诓kuánɡ骗 岿kuī然不动 钟馗kuí 众目睽睽kuí 喟kuì叹 馈kuì赠 功亏一篑kuì 羞愧kuì 振聋发聩kuì

L

天籁lài 贪婪lán 谰lán言 波澜lán 揽lǎn胜 书声琅琅lánɡ 锒lánɡ铛 捞lāo本 羸léi弱 花蕾lěi 瓦楞lénɡ 骊lí山 罹lí患 俚lǐ语 迤逦yǐlǐ 乖戾lì 莅lì临 栗lì色 砺lì兵秣马 风声鹤唳lì 妆奁lián 聆línɡ听 窗棂línɡ 翎línɡ毛 绫línɡ罗绸缎 潦liáo倒 嘹 liáo亮 缭 liáo绕 尥liào蹶子 撂liào挑子 瞭liào望 劣liè等 拎līn包 波光粼粼lín 凛lǐn冽 吝啬lìnsè 囹圄línɡyǔ 西泠línɡ印社 高屋建瓴línɡ 熘liū鱼片 一绺liǔ 佝ɡōu偻 卤lǔ菜 掳lǔ掠 甪lù直 贿赂lù 杀戮lù 山麓lù 膂lǚ力 履lǚ带 銮luán驾 鸾luán凤 囫囵húlún 一摞luò

M

颟顸mānhān 瞒mán天过海 烂熳màn 牤mānɡ牛 蟊máo贼 卯榫 mǎosǔn 铆mǎo钉 耄耋màodié 广袤mào 懋mào功 联袂mèi 扪mén心自问 愤懑mèn 牛虻ménɡ 瞢ménɡ眩 高甍ménɡ 懵měnɡ懂 消弭mǐ 汨mì罗 寻觅mì 幂mì盖 静谧mì 沔miǎn 分娩miǎn 沉湎miǎn 腼miǎn腆 藐miǎo视 邈miǎo远 抿mǐn嘴 香茗mínɡ 冥mínɡ思苦想 酩酊mǐnɡdǐnɡ 谬miù误 描摹mó 蘑mó菇 病殁mò 蓦mò然 秣mò马厉兵 眸móu子 沐mù猴而冠 募mù捐 睦mù邻

N

木讷nè 一捺nà一撇 囡囡nān 赧nǎn然不语 阻挠náo 气馁něi 恁nèn不听话 娇嫩nèn 忸niǔ怩态 端倪ní 旖旎yǐnǐ 信手拈niān来 逆nì流 黏nián稠 撵niǎn走 廿niàn 袅袅niǎo婷婷 啮niè齿 嗫niè嚅 孽niè债 佞nìnɡ臣 泥泞nìnɡ 虐nüè待 傩nuó戏

O

呕ǒu吐 耦ǒu合 怄òu气

P

俳pái优 澎湃pài 竹爿pán 凤凰涅槃pán 风雨如磐pán 蟠pán龙 河畔pàn 疱pào疹 胚pēi胎 醅pēi酒 凤冠霞帔pèi 抨pēnɡ击 怦pēnɡ然心动 澎湃pénɡpài 捧pěnɡ场 纰pī漏 坯pī胎 砒pī霜 毗pí邻 郫pí县 琵琶pípá 地痞pǐ 劈pǐ叉 匹pǐ配 埤堄pìnì 睥睨pìnì 媲pì美 翩跹piánxiān 剽piāo悍 饿殍piáo 瞥piē见 牝pìn鸡司晨 娉pīnɡ婷 叵pǒ测 剖pōu析 璞pú玉 溥pǔ仪

Q

沏qī茶 休戚qī相关 攲qī斜 “亓”qí姓 岐qí山 祁qí红 歧qí路 祈qí祷 耆qí老 秀颀qí 畦qí田 綦qí切 乞qǐ怜 绮qǐ丽 起讫qì 屹yì立 迄qì今 契qì合 堆砌qì 修葺qì 掐qiā算 融洽qià 恰qià逢 扦qiān插 佥qiān 悭qiān吝 张骞qiān 钤qián记 虔qián诚 潜qián藏 掮qián客 乾qián坤 遣qiǎn派 芡qiàn粉 戕qiānɡ害 蔷qiánɡ薇 樯qiánɡ帆 憔qiáo 悴 俏qiào皮 陡峭qiào 怯qiè场 提纲挈qiè领 茕茕qiónɡ孑立 惬qiè意 箱箧qiè 锲qiè而不舍 锦衾qīn 倾qīnɡ斜 顷qǐnɡ刻 擎qínɡ天柱 编磬qìnɡ 罄qìnɡ竹难书 邛qiónɡ崃 虬qiú枝 酋qiú长 君子好逑qiú 遒qiú劲jìnɡ 裘qiú皮 糗qiǔ事 祛qū除 黢qū黑 街衢qú 诠quán释 蜷quán伏 甲醛quán 畎quǎn亩 乙炔quē 上阕què 逡qūn巡

R

冉rǎn冉 荏苒rěnrǎn 薪荛ráo 绕rào环 惹rě恼 壬rén 熟稔rěn 纫rèn针 韧rèn性 烹饪rèn 妊rèn娠shēn 戎rónɡ机 茸rónɡ毛 冗rǒnɡ长 糅róu合 蹂róu躏 含辛茹rú苦 相濡rú以沫 嚅嗫rú 孺rú子 蠕rú动 繁文缛rù节 褥rù子 葳蕤wēiruí 睿ruì智闰rùn月 滋润rùn

S

卅sà 飒sà爽 隔靴搔sāo痒 推搡sǎnɡ 瘙sào 痒 羞涩sè 吝啬sè 稼穑sè 僧sēnɡ尼 袈裟shā 歃shà血为盟 姗姗shān来迟 舢shān板 煽shān动 搧shān耳光 潸shān然泪下 膻shān味 讪shàn笑 缮shàn 写擅shàn离职守 膳shàn食 嬗shàn变 赡shàn养 国殇shānɡ 墒shānɡ情 赊shē欠 奢shē侈chǐ 赦shè免 摄shè制 慑shè服 绅shēn士 哂shěn笑 渗shèn透 蜃shèn楼 瘆shèn人 晟shènɡ 施shī政 矢shǐ志不渝 豕shǐ突狼奔 侍shì从 拭shì目以待 恃shì才傲物 宗室shì 舐shì犊之情 谥shì号 嗜shì好 吞噬shì 狩shòu猎 绶shòu带 殳shū 岁风人紓shū 枢shū 容色姝shū丽 特殊shū 倏shū忽 稻菽shū 疏shū导 秫shú秸jiē 赎shú买 暑shǔ热 黍shǔ子 部署shǔ 戍shù边 结束shù 宽恕shù 富庶shù 漱shù口 门闩shuān 涮shuàn肉 吮吸shǔn 流金铄shuò石 朔shuò方 厮sī杀 巳sì时 伺sì机 祭祀sì 驷sì马难追 嗣sì子 悚sǒnɡ然 怂sǒnɡ恿 竦sǒnɡ慕 诉讼sònɡ 咳嗽sòu 馊sōu主意 酥sū脆 耶稣sū 窸窣sū 夙sù愿 粟sù米 马谡sù 溯sù源 情愫sù 芫荽yánsui 恣睢zìsuī 绥suí靖 骨髓suǐ 毛遂suì自荐 隧suì道 精髓suì 损sǔn毁 竹笋sǔn 鹰隼sǔn 榫sǔn头 唆suō使 婆娑suō 繁琐suǒ

T

趿tā 拉涾tā湿 邋遢tɑ 鞭挞tà 排闼tà 抬tái价 跆tái拳道 蒜薹tái 淘汰tài 坍tān塌 昙tán花 忐tǎn忑tè 袒tǎn护 棠tánɡ棣dì 搪tánɡ塞 螳tánɡ臂当车 淌tǎnɡ汗 倜傥tǎnɡ 弢tāo 丝绦tāo 韬tāo光养晦 饕餮tāotiè 淘táo汰 嚎啕táo 誊ténɡ写 啼tí哭 醍醐tíhú灌顶 抽屉tì 逖tì 孝悌tì 嚏tì喷 畋tián猎 恬tián静 忝tiǎn为人师 暴殄tiǎn天物 氛霭淟tiǎn浊 腆tiǎn着肚子 掭tiàn笔 轻佻tiāo 千里迢迢tiáo 窈窕tiǎo 眺tiào望 粜tiào米 沙汀tīnɡ 烃tīnɡ 朝廷tínɡ 挺tǐnɡ进 仝tónɡ 佟tónɡ 彤tónɡ云 茼tónɡ蒿 砼tónɡ 捅tǒnɡ娄子 悲恸tònɡ 骰tóu子 凸tū显 湍tuān急 彖tuàn辞 颓tuí唐 吞tūn并 河豚tún 臀tún围 泥坨tuó 滂沱tuó 椭tuǒ圆 妥tuǒ当 击柝tuò

W

女娲wā 剜wān肉补疮 蜿wān蜒 纨绔wánkù 子弟甲烷wán 宛如wǎn 绾wǎn 手腕wàn 枉wǎnɡ费心机魍魉wǎnɡliǎnɡ 逶迤wēiyí 偎wēi依 葳蕤wēiruí 煨wēi汤 巍wēi峨 韦wéi编三绝 违wéi背 宫闱wéi 桅wéi杆 帷wéi幕 崔嵬wéi 芦苇wěi 推诿ěi 娓娓ěi动听 萎靡wěimǐ 猥wěi琐 冒天下之大不韪wěi 炜wěi 蔚wèi然成风 紊wěn乱 刎颈wěnjǐnɡ之交 蓊wěnɡ郁 瓮wènɡ中捉鳖 莴wō笋 漩涡wō 蜗wō居 帷幄wò 斡wò旋 龌龊wòchuò 毋wú庸讳言 吾wú身 廊庑wǔ 忤wǔ逆 侮wǔ蔑 捂wǔ盖 船坞wù 会晤wù 焐wù手 婺wù源 好高骛wù远 趋之若鹜wù

X

兮xī 奚xī落 淅xī沥 翕xī动 白皙xī 熄xī灭 膝xī盖 嬉xī闹 熹xī微 晨曦xī 伏羲xī 窸窣xīsū 蹊xī径 潮汐xī 清晰xī 袭xí扰 檄xí文 玉玺xǐ 迁徙xǐ 赑屃bìxì 缝隙xì 澙xì湖 狎昵xiánì 遐迩xiáěr 瑕xiá不掩瑜 闲暇xiá 狡黠xiá 罅xià隙 籼xiān米 翩跹xiān 暹xiān罗 弦xián外之 涎xián水 娴xián于辞令 衔xián接 舷xián梯 嫌xián疑 冼xiǎn姓 秋狝xiǎn 跣xiǎn足 苋xiàn菜 岘xiàn山 羡xiàn慕 汗腺xiàn 霰xiàn弹 缃xiānɡ绮 襄xiānɡ阳 庠xiánɡ生军饷xiǎnɡ 飨xiǎnɡ客 向xiànɡ隅而泣 项xiànɡ背相望 枭xiāo雄 骁xiāo勇 逍xiāo遥 绡xiāo帐 萧xiāo条 猇xiāo亭 排箫xiāo 叫嚣xiāo 混淆xiáo 晓xiǎo畅 筱xiǎo 长啸xiào 楔xiē形 蝎xiē子 威胁xié 挟xié带 偕xié同 谐谑xiéxuè 携xié带 卸xiè除 纸屑xiè 机械xiè 亵xiè渎水榭xiè 邂逅xièhòu 懈xiè怠 昕xīn夕相亲 歆xīn羡 芳馨xīn 囟xìn门 寻衅xìn滋事 惺xīnɡ忪 擤xǐnɡ鼻涕 荇xìnɡ菜 悻悻xìnɡ 珍馐xiū 岫xiù玉 嗅xiù觉 戊戌wùxūxū目环伺 颛顼zhuānxū 嘘xū寒问暖 黑魆魆xū 自诩xǔ 栩栩xǔ如生 许xǔ愿 旭xù日 抚恤xù 酗xù酒 絮xù叨 蓄xù积 和煦xù 喧xuān杂 暄xuān腾 煊xuān赫 漩xuán涡 渲xuàn染 泫xuàn然 炫xuàn目 眩xuàn晕 踅xué摸 噱xué头 戏谑xuè 功勋xūn 埙xūn 醺xūn醉 咨询xún 遵循xún 驯xùn良 徇xùn情枉法 殉xùn道 巽xùn 蕈xùn子

Y

悬崖yá 天涯yá 睚眦yázì 衙yá门 亚yà热带 揠yà苗助长 恹恹yān欲睡 胭yān脂 阉yān割 腌yān菜 嫣yān然 妍yán丽 筵yán席 屋檐yán 奄奄yǎn 兖yǎn州 俨yǎn然 衍yǎn化 偃yǎn旗息鼓 梦魇yǎn 绝巘yǎn 砚yàn台 彦yàn士 晏yàn起 谚yàn语 堤堰yàn 赝yàn品 泱泱yānɡ大国 殃yānɡ及池鱼 佯yánɡ装 仰yǎnɡ慕 痒yǎnɡ痒 怏怏yànɡ不乐 无恙yànɡ 幺yāo叔 夭yāo折 吆yāo喝爻yáo辞 尧yáo舜 肴馔yáozhuàn 徭yáo役 杳yǎo无音信 窈yǎo窕 舀yǎo水 椰yē树 噎yē着 揶揄yéyú 摇曳yè 烨yè 晔yè 拜谒yè 笑靥yè 下车伊yī始 祎yī 作揖yī 一yī钱不值 涟漪yī 东夷yí 饴yí糖 怡yí然 贻yí笑大方 颐yí和园 彝yí族 佁yǐ然 甚矣yǐ 依yǐ赖 弋yì获 刈yì草 亦yì步亦趋 抑yì制 佚yì事 城邑yì 造诣yì 演绎yì 轶yì闻 昳yì丽 博弈yì 奕奕yì 友谊yì 隐逸yì 熠熠yì生辉 翌yì年 翊yì戴 后羿yì 肄yì业 后裔yì 溢yì于言表 云翳yì 懿yì德 臆yì测 茵yīn陈 洇yīn湿 氤氲yīnyūn 堙yīn没 喑yīn哑 无边无垠yín 淫秽yínhuì 寅yín吃卯mǎo粮 府尹yǐn 成瘾yǐn 荫yìn凉 胤yìn 慭慭yìn然 荣膺yīnɡ 坟茔yínɡ 荧yínɡ屏 萤yínɡ石 晶莹yínɡ 萦yínɡ绕 楹yínɡ联 郢yǐnɡ书燕说 颍yǐnɡ河 聪颖yǐnɡ 反映yìnɡ 硬yìnɡ痈疽yōnɡjū 邕江yōnɡ 雍yōnɡ容 慵yōnɡ懒 臃yōnɡ肿 甬yǒnɡ道 涌yǒnɡ动 怂恿yǒnɡ 踊yǒnɡ跃 性命攸yōu关 悠yōu然 莜yóu麦 铀yóu矿 鸿猷yóu 酉yǒu时 卣yǒu 羑yǒu里 良莠yǒu 黝yǒu黑 保佑yòu 以乐侑yòu食 囿yòu于 宽宥yòu 青釉yòu 迂yū回 萦纡yū 须臾yú 痰盂yú 番禺yú 谄谀yú 茱萸yú 负隅yú顽抗 逾yú期 丰腴yú 虞yú美人 舆yú论 岛屿yǔ 伛yǔ偻 俣俣yǔ 大禹yǔ 圈圉yǔ 驾驭yù 聿yù 老妪yù 昱yù耀 彧yù 劝谕yù 煜yù 钟灵毓yù秀 鬼蜮yù 鹬yù蚌相争 卖官鬻yù爵 鸢yuān尾 鹓鶵yuān 城垣yuán 爰yuán 鼋yuán鱼 塬yuán 辕yuán门 文苑yuàn 干哕yuě 斧钺yuè 跳跃yuè 粤yuè菜 赟yūn 纷纭yún 耕耘yún 陨yǔn落 殒yǔn灭 郓yùn城 愠yùn怒 蕴yùn藏

Z

匝zā道 咂zā嘴 崽zǎi子 糌zān粑 簪zān子 咱zán俩 暂zàn时 臧zānɡ否 确凿záo 皂zào片 燥zào热 急躁zào 啧啧zé称赞 仄zè声 谮zèn言 憎zēnɡ恨 锃zènɡ亮 札zhá记 闸zhá门 乍zhà暖还寒 诈zhà取 榨zhà菜 斋zhāi饭 摘zhāi抄 沾zhān染 谵zhān语 瞻zhān仰 推杯换盏zhǎn 崭zhǎn新 搌zhǎn布 栈zhàn道 绽zhàn放 蘸zhàn火 獐zhānɡ头鼠脑 彰zhānɡ显 樟zhānɡ脑 肿胀zhànɡ 障zhànɡ碍 层峦叠嶂zhànɡ 钊zhāo 昭zhāo然若揭 沼zhǎo气 诏zhào令 笊篱zhàoli 肇zhào事 遮zhē掩 喆zhé 浅尝辄zhé止 蛰zhé伏 谪zhé居 赭zhě石 褶zhě皱 柘zhè树 浙zhè江 甘蔗zhè 贞zhēn洁 侦zhēn察 装帧zhēn 砧zhēn板 斟zhēn酌 日臻zhēn完善甄zhēn别 箴zhēn言 诊zhěn断 缜zhěn密 饮鸩zhèn止渴 深圳zhèn 赈zhèn济 峥zhēnɡ嵘 狰zhēnɡ狞 铮铮zhēnɡ铁骨 睁zhēnɡ眼 拯zhěnɡ救 诤zhènɡ言 肢zhī体 脂zhī肪 栀zhī子 踯躅zhízhú 福祉zhǐ 指zhǐ甲 趾zhǐ高气扬 咫zhǐ尺 虫豸zhì 郅zhì治 卷帙zhì浩繁 质zhì量 炙zhì热 栉zhì风沐雨 陟zhì山 贽zhì礼 挚zhì爱 秩zhì序 窒zhì息 桎梏zhìgù 滞zhì后 彘zhì肩 幼稚zhì 茶盅zhōng 古冢zhǒng 接踵zhǒng而至 仲zhòng夏 胡诌zhōu 妯zhóu娌 绉zhòu纱 甲胄zhòu 皱zhòu巴巴 口诛zhū 笔伐 诸zhū位 铢zhū积寸累 江渚zhǔ 瞩zhǔ目 伫zhù立 苎zhù麻 机杼zhù 贮zhù藏 举箸zhù 撰zhuàn写 篆zhuàn刻 肴馔zhuàn 妆zhuānɡ扮 隹zhuī 乌骓zhuī马 椎zhuī骨 锥zhuī子 前缀zhuì 惴惴zhuì不安 缒zhuì城而出 累赘zhuì 谆谆zhūn 拙zhuō劣 真知灼zhuó见 茁zhuó壮 卓zhuó绝 琢zhuó磨 斫zhuó木为舟 擢zhuó升 洗濯zhuó 孜zī然 辎zī重 孳zī生 秭zǐ归 桑梓zǐ 恣zì情 渍zì涝 鬃zōnɡ毛 倥偬kǒnɡzǒnɡ 粽zònɡ子 邹zōu县 咨诹zōu 奏zòu效 租zū借 矢镞zú 诅zǔ咒 刀俎zǔ 编纂zuǎn 攥zuàn紧 佐zuǒ证 愧怍zuò

原创文章,作者:芒小种,如若转载,请注明出处:http://www.fhgg.net/shenghuobaike/6371.html

本文来自投稿,不代表【食趣网】立场,如若转载,请注明出处:http://www.fhgg.net/

(0)
上一篇 2023年1月2日 下午5:14
下一篇 2023年1月2日 下午5:18

相关推荐

发表回复

登录后才能评论